CLITIA, a.s.

Informace o zpracování osobních údajů

 

 

Správce osobních údajů:                  CLITIA, a.s.

Adresa sídla:                                      Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3

Identifikační číslo (IČ):                      26510103

Jednající osoba a její funkce:            Ing. Michal Dyntera, člen představenstva

Osoba odpovědná za ochranu osobních údajů:     Ing. Petr Berkovec

Její funkce / pracovní zařazení:                                člen dozorčí rady

Kontaktní e-mail:                                                     oou@clitia.cz

Informace o zpracování osobních údajů klientů Hotelu Rajská zahrada

Osobní údaje klientů Hotelu Rajská zahrada

 1. Osobní údaje klientů hotelu jsou zpracovávány v informačním systému Hotelu Rajská zahrada, který provozuje Správce údajů. V případě některých účetních dokladů v informačním systému Správce údajů

Rozsah evidovaných osobních údajů

 1. Rozsah a struktura povinně evidovaných osobních údajů vyplývají zejména z relevantních právních předpisů.
 2. Osobní údaje klientů zpracovávané správcem údajů u hotelových pobytů obsažené v registrační kartě, vyplněné při započetí pobytu klienta:
  1. jméno a příjmení, příp. titul,
  2. datum narození,
  3. adresa trvalého pobytu,
  4. telefonní a e-mailové spojení,
  5. v případě cizinců navíc ještě údaje vyžadované ze zákona pro hlášení pobytu cizinců (státní občanství, číslo cestovního dokladu, číslo víza)
 3. údaje o klientem absolvovaných pobytech – údaje o službách poskytnutých klientům v našich zařízeních a další údaje v případě hrazených služeb hotelového zařízení, včetně údajů o úhradě pobytu a služeb (případně včetně čísla účtu, či čísla platební karty klienta).
 4.  Jiné osobní údaje klienta správce údajů nezpracovává.

 

Právní základ, účel a doba zpracování osobních údajů

 1. Údaje obsažené a vyplněné klientem v registrační kartě, společně s údaji o úhradě pobytu správce zpracovává na základě právního vztahu mezi klientem a správcem údajů, jehož předmětem je poskytování ubytovacích a souvisejících služeb (ubytovacích, stravovacích, wellness apod.). Účelem takového zpracování je poskytování uvedených služeb. Údaje kromě registrační karty získává správce od klienta při zaslání písemné, elektronické, nebo telefonické objednávky.
 2. Obdobně též údaje absolvovaných pobytech a čerpaných službách klienta správce údajů zpracovává na témže právním základě.
 3. V případě cizinců správce údajů zpracovává údaje nutné pro hlášení pobytu cizinců, a to na základě povinnosti uložené zákonem č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Toto zpracování provádí správce údajů výhradně za účelem splnění uvedené povinnosti, zahrnuje předání údajů obsažených v přihlašovacím tiskopise cizinecké policii.
 4. V případě, kdy klient poskytl souhlas ke zpracovávání jeho kontaktních údajů a údajů o jeho pobytech u správce údajů, zpracovává správce tyto údaje na základě souhlasu klienta. Účelem zpracování je zde naše možnost informovat klienta o nabídkách služeb a výrobků správce údajů.
 5. Za účelem poskytování ubytovacích a souvisejících služeb zpracovává správce údaje o poskytnutých službách po dobu pobytu klienta u správce a po jeho ukončení po dobu, po kterou je klient na základě obecně závazných právních předpisů oprávněn zpochybnit poskytnutí kvality služeb.
 6. Účetní a daňové doklady, kterými poskytnuté služby správce vyúčtovává, obsahují též některé osobní údaje (jméno a příjmení klienta, typ poskytnuté služby, datum vystavení dokladu). Tyto doklady uchovává správce pouze pro účely splnění povinností stanovených relevantními účetními a daňovými právními předpisy, po dobu uloženou těmito předpisy.
 7. V případě údajů, které zpracovává správce na základě souhlasu, je doba zpracování omezena dobou platnosti souhlasu, zpravidla 10 let, není-li souhlas odvolán dříve.

Zpřístupňování a předávání osobních údajů

 1. Osobní údaje klientů správce údajů nezpřístupňuje třetím osobám, není-li jinde stanoveno jinak.
 2. V případě cizinců správce údajů předává cizinecké policii osobní údaje obsažené v přihlašovacím tiskopise.
 3. Osobní údaje klientů může správce údajů předávat třetím stranám zajišťujícím pro něj podpůrné činnosti – rozesílání zásilek, vymáhání pohledávek, či právní služby. Tyto třetí strany jsou v postavení zpracovatele osobních údajů, správce údajů jim předává pouze osobní údaje nezbytné pro daný účel (rozesílání zásilek, vymáhání pohledávek, či právní služby), a to pouze údaje těch klientů, kterých se konkrétní podpůrná činnost týká.
 4. Osobní údaje klientů správce údajů nepředává do jiných zemí.

Práva klientů (subjektů) osobních údajů - Klient má dle platné právní úpravy ochrany osobních údajů následující práva:

 1. právo přístupu k osobním údajům, které jsou v případě klienta zpracovávány,
 2. právo na opravu osobních údajů klienta v případě, že by byly v kterémkoli směru nesprávné, či nepřesné,
 3. vpřípadě, že by klient zjistil, nebo se domníval, že správce údajů provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou klientova soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud by klientovy osobní údaje byly nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má klient právo požádat správce údajů o vysvětlení a také požadovat, aby byl takto vzniklý stav odstraněn (např. blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidací osobních údajů klienta),
 4. právo požadovat výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,
 5. právo vznést námitku proti zpracování za účelem posouzení, zda došlo k porušení povinností uložených správci údajů platnou právní úpravou,
 6. v případě, kdy osobní údaje klienta zpracovává správce údajů na základě souhlasu, má klient právo odvolat souhlas,
 7. kromě výše uvedeného má klient též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 8. klient má též právo na přenositelnost těch údajů, které správci údajů poskytl a které správce údajů zpracovává na základě nezbytnosti jejich zpracování pro účely plnění smlouvy. V případě, kdy by klient měl zájem předat tyto údaje jinému správci, správce údajů umožní získat osobní údaje klienta ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně, bude-li to technicky proveditelné, je přímo předá jinému správci.

 

 

Zpracování osobních údajů nájemníků CLITIA, a.s.

Osobní údaje nájemníků

 1. Osobní údaje nájemníků jsou zpracovávány v informačním systému Správce údajů.

Rozsah evidovaných osobních údajů

 1. Rozsah a struktura povinně evidovaných osobních údajů vyplývají zejména z relevantních právních předpisů.
 2. Osobní údaje nájemníků – fyzických osob, zpracovávané správcem údajů u nájemníků bytových a nebytových prostor:
  1. jméno a příjmení, příp. titul,
  2. datum narození,
  3. adresa trvalého pobytu,
  4. telefonní a e-mailové spojení,
  5. bankovní spojení
  6. jména a příjmení osob žijících v pronajaté nemovitosti
  7. informace o platbách energií a nájemného
 3. Osobní údaje nájemníků – právnických osob, zpracovávané správcem údajů u nájemníků bytových a nebytových prostor:
  1. Název právnické osoby
  2. sídlo
  3. identifikační a daňové identifikační číslo
  4. registrační údaje
  5. jména a příjmení, příp. tituly jednajících osob
  6. telefonní a e-mailové spojení,
  7. bankovní spojení
  8. informace o platbách energií a nájemného
 4. údaje o službách poskytnutých správcem včetně údajů o jejich úhradě.
 5. Jiné osobní údaje nájemníků správce údajů nezpracovává.

Právní základ, účel a doba zpracování osobních údajů

 1. Údaje obsažené v nájemní smlouvě, společně s údaji o úhradě energií, nájemného a služeb správce zpracovává na základě právního vztahu mezi nájemníkem a správcem údajů, a na základě oprávněného zájmu správce, jehož předmětem je poskytování pronájmu bytových a nebytových prostor a s tím souvisejících služeb (energie, svoz odpadu, internetová konektivita apod.). Účelem takového zpracování je poskytování uvedených služeb. Údaje získává správce od nájemníka při uzavírání nájemní smlouvy.
 2. V případě, kdy nájemník poskytl souhlas ke zpracovávání jeho kontaktních údajů a údajů o jeho službách čerpaných u správce údajů, zpracovává správce tyto údaje na základě souhlasu klienta. Účelem zpracování je zde naše možnost informovat klienta o nabídkách služeb a výrobků správce údajů.
 3. Za účelem poskytování pronájmu a souvisejících služeb zpracovává správce údaje o poskytnutých službách po dobu trvání pronájmu u správce a po jeho ukončení po dobu, po kterou je nájemník na základě obecně závazných právních předpisů oprávněn zpochybnit poskytnutí kvality služeb.
 4. Účetní a daňové doklady, kterými poskytnuté služby správce vyúčtovává, obsahují též některé osobní údaje (jméno a příjmení nájemníka, nebo název společnosti, IČ, typ poskytnuté služby, bankovní spojení, datum vystavení dokladu). Tyto doklady uchovává správce pouze pro účely splnění povinností stanovených relevantními účetními a daňovými právními předpisy, po dobu uloženou těmito předpisy.
 5. V případě údajů, které zpracovává správce na základě souhlasu, je doba zpracování omezena dobou platnosti souhlasu, zpravidla 10 let, není-li souhlas odvolán dříve.

Zpřístupňování a předávání osobních údajů

 1. Osobní údaje nájemníků správce údajů nezpřístupňuje třetím osobám, není-li stanoveno jinak.
 2. Osobní údaje nájemníků může správce údajů předávat třetím stranám zajišťujícím pro něj podpůrné činnosti – rozesílání zásilek, vymáhání pohledávek, či právní služby. Tyto třetí strany jsou v postavení zpracovatele osobních údajů, správce údajů jim předává pouze osobní údaje nezbytné pro daný účel (rozesílání zásilek, vymáhání pohledávek, či právní služby), a to pouze údaje těch klientů, kterých se konkrétní podpůrná činnost týká.
 3. Osobní údaje nájemníků správce údajů nepředává do jiných zemí.

Práva nájemníků (subjektů) osobních údajů - Nájemník má dle platné právní úpravy ochrany osobních údajů následující práva:

 1. právo přístupu k osobním údajům, které jsou v případě nájemníka zpracovávány,
 2. právo na opravu osobních údajů nájemníka v případě, že by byly v kterémkoli směru nesprávné, či nepřesné,
 3. vpřípadě, že by nájemník zjistil, nebo se domníval, že správce údajů provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou nájemníkova soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud by nájemníkovy osobní údaje byly nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má nájemník právo požádat správce údajů o vysvětlení a také požadovat, aby byl takto vzniklý stav odstraněn (např. blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidací osobních údajů nájemníka),
 4. právo požadovat výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,
 5. právo vznést námitku proti zpracování za účelem posouzení, zda došlo k porušení povinností uložených správci údajů platnou právní úpravou,
 6. v případě, kdy osobní údaje nájemníka zpracovává správce údajů na základě souhlasu, má nájemník právo odvolat souhlas,
 7. kromě výše uvedeného má nájemní též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 8. Nájemník má též právo na přenositelnost těch údajů, které správci údajů poskytl a které správce údajů zpracovává na základě nezbytnosti jejich zpracování pro účely plnění smlouvy. V případě, kdy by nájemní měl zájem předat tyto údaje jinému správci, správce údajů umožní získat osobní údaje nájemníka ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně, bude-li to technicky proveditelné, je přímo předá jinému správci.

 

Osobní údaje zpracovávané kamerovým systémem

 1. Správce údajů provozuje kamerový systém; jeho účelem je ochrana objektů a přehled o osobách vstupujících do prostor Správce údajů.
 2. Data jsou uchovávána v rámci časové smyčky v závislosti na intenzitě pohybu osob.
 3. Kamery jsou instalovány pouze ve veřejných venkovních prostorách, v prostorách chodeb, vnitřních a venkovních vstupů do budov a v provozních prostorách zvlášť citlivých z pohledu bezpečí a zdraví osob.
 4. Ochrana snímacích zařízení, přenosových cest a datových nosičů, na nichž jsou uloženy záznamy, před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, změnou, zničením či ztrátou nebo jiným neoprávněným zpracováním je zajištěna.
 5. Subjekt údajů je o užití kamerového systému informován nápisem na vchodových dveřích provozovny Správce údajů.V případě jakýchkoli nejasností, či dotazů ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit písemně na adrese kontaktního místa: CLITIA, a.s., správa osobních údajů, Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, či na telefonním čísle 777 477 977, můžete též kontaktovat Osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů e-mailem na adrese oou@clitia.cz  CLITIA, a.s.

S úctou Ing. Michal Dyntera, člen představenstva V České Skalici dne 21. 5. 2018